top of page

Artikel 1
Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Fabuleux en de cliënt/opdrachtgever waarop Fabuleux deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2
Inspanning Fabuleux

1. De laserdeskundige zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de laserdeskundige worden mede gedeeld.
3. Fabuleux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De laserdeskundige zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Fabuleux, of het instituut waar de behandeling plaatsvindt, telefonisch melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Fabuleux 100% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt mag de laserdeskundige de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aankomt, mag de laserdeskundige de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Fabuleux, of het instituut waar de behandeling plaatsvindt, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet Fabuleux dit niet, zal de cliënt op de volgende behandeling een korting ontvangen.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de laserdeskundige bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de laserdeskundige aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De laserdeskundige neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in een klinisch rapport.
3. De laserdeskundige is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de laserdeskundige verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5

Betaling

1. Fabuleux vermeldt prijzen van de behandelingen op de website en folder/prijslijst.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Tenzij dit anders werd medegedeeld door Fabuleux.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Fabuleux aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is Fabuleux zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Fabuleux verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
6. Wanneer een opdrachtgever/cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Fabuleux gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6
Aansprakelijkheid

1. Fabuleux is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de laserdeskundige is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Fabuleux is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het instituut.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Fabuleux zelf.

Artikel 7
Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Fabuleux.
2. Fabuleux moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Fabuleux de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Fabuleux het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien Atelier Beauté en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

Artikel 8
Garantie

1. Fabuleux geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliënt op de hoogte is gebracht door Fabuleux over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
4. De cliënt andere producten dan door Fabuleux geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de laserdeskundige heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9
Beschadiging en diefstal

1. Fabuleux heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Fabuleux is gevestigd.
2. Fabuleux meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10
Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in het instituut te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de laserdeskundige het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Fabuleux wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11
Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Fabuleux en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Fabuleux (www.fabuleux-laserontharing.be) en ze zijn ook in het instituut beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
November 2021 versie 1.0

 

Privacy Statement

Privacy Statement Fabuleux  

Als u met Fabuleux in contact komt is de kans groot dat je persoonsgegevens worden verzameld.

Bijvoorbeeld: als u een behandeling ondergaat of producten aanschaft. Dit is bedoeld om u beter van dienst te kunnen zijn. Hieronder vindt u voor elke situatie de juiste beschrijving van hoe gegevens worden bewaard. Ook leest u hier hoe u uw gegevens kunt verwijderen.

Behandelingen

Als je een behandeling ondergaat bij Fabuleux worden er ook een aantal gegevens vastgelegd. Dit wordt geregistreerd in een klinisch rapport. In dit bestand staan je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Ook zal hier de huidanalyse en eventuele gezondheidsgegevens in staan en welke behandeling je op welk tijdstip hebt ondergaan. Ook kunnen er voor/na foto’s gemaakt worden om de vooruitgang van de behandeling te monitoren. Deze worden alleen gedeeld met derden na toestemming. Mocht je niet langer gebruik maken van mijn diensten kun je altijd schriftelijk / per e-mail vragen om deze gegevens te vernietigen.

Bij iedere behandeling bij Fabuleux worden gegevens geregistreerd in een klantenbestand. Hierin staat uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Ook een eventuele huidanalyse, gezondheidsgegevens en uw voorafgaande behandelingen en tijdstippen kunnen hieraan toegevoegd worden. Deze gegevens worden enkel gedeeld met derden na uw uitdrukkelijke toestemming. Als u niet langer gebruikt maakt van de diensten bij Fabuleux, mag u via e-mail vragen (info@fabuleux-laserontharing.be) uw gegevens te vernietigen.

Productaankopen

In het instituut bent u vrij om anoniem aankopen te doen. Er wordt echter wel genoteerd welke producten er worden aangekocht. Dit wordt geregistreerd in een klantenbestand. In dit bestand staan uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Als u niet langer gebruikt maakt van de diensten bij Fabuleux, mag u via e-mail vragen (info@fabuleux-laserontharing.be) uw gegevens te vernietigen.

 

Nieuwsbriefinschrijvingen

U kunt vrijblijvend uw e-mailadres opgeven om de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen. Wenst u geen e-mails meer te ontvangen? Dan kunt u uzelf manueel van de mailinglijst schrappen.

Social Media

Fabuleux is actief op Facebook en Instagram. Indien u op welke manier dan ook contact maakt, kan er inzicht gekregen worden in uw gegevens. Dit is afhankelijk van uw privacyinstellingen bij de betreffende diensten. Er worden geen gegevens verzameld via deze kanalen. U hebt dus steeds zelf onder controle welke gegevens zichtbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de betreffende kanalen.

Bewaartermijnen

Fabuleux verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

bottom of page